Användarvillkor

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Ångerfristen: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.

Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller företag och ingår ett distansavtal med entreprenören.

Transaktion med varaktighet: ett distansavtal avseende en serie produkter och/eller tjänster, av vilka leverans- och/eller köpskyldigheten är spridd över tiden.

Varaktig databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som är adresserad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.

Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen.

Företagare: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans.

Distansavtal: ett avtal enligt vilket, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av produkter och /eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet, uteslutande används av en eller flera tekniker för distanskommunikation.

Teknik för distanskommunikation: innebär att det kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören har samlats i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

 Artikel 2 – Entreprenörens identitet

 E-postadress: support@bybelle.se

 Handelskammarens nummer: 80010814

 Artikel 3 – Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal och beställningar som ingås mellan företagare och konsument.

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses av entreprenören och de kommer att skickas gratis på konsumentens begäran så snart som möjligt.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, i motsats till föregående punkt och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett enkelt sätt på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas gratis på konsumentens begäran på elektronisk väg eller på annat sätt.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje stycket i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom i händelse av motstridiga allmänna villkor.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor när som helst helt eller delvis är ogiltiga eller ogiltigförklaras, kommer avtalet och dessa villkor i övrigt att fortsätta att gälla och den relevanta bestämmelsen kommer omedelbart att ersättas av en bestämmelse som approximerar originalets anspråk så mycket som möjligt.

Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Tvetydigheter om förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och justera erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av

erbjudande från konsumenten. Om entreprenören använder bilder är detta en sann representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller upplösning av avtalet.

Bilder som åtföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de visade färgerna exakt matchar produkternas verkliga färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

priset, med undantag för tullklareringskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att ske på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller budtjänsten kommer att använda sig av de särskilda arrangemangen för post- och budtjänster när det gäller import. Detta arrangemang gäller om varorna importeras till det EU-land där de är bestämmelseländer, vilket också är fallet i det aktuella fallet. Post- och/eller budtjänsten uppbär momsen (oavsett om det är tillsammans med de tullklareringskostnader som tas ut) från mottagaren av varorna.

Eventuella kostnader för sjöfarten.

 Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta.

Huruvida ångerrätten gäller eller inte.

Betalningsmetod, leverans och genomförande av avtalet.

Perioden för accept av erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset.

Tariffens belopp för distanskommunikation om kostnaderna för användning av tekniken för distanskommunikation beräknas på annan grund än den vanliga bassatsen för de kommunikationsmedel som används.

Huruvida avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och i så fall hur det kan rådfrågas av konsumenten.

Det sätt på vilket konsumenten innan avtalet ingås kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem.

Alla andra språk på vilka avtalet, utöver nederländska, kan ingås.

De uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt. och

distansavtalets minsta varaktighet i händelse av en transaktion med varaktighet. Tillval: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 – Avtalet

Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som anges i det.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt bekräftar entreprenören omedelbart mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten upplösa avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att följa lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå ett beslut eller en begäran motiverad eller att ställa särskilda villkor för verkställigheten.

Entreprenören kommer att skicka följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt hos en varaktig databärare:

 1. Besöksadressen för etableringen av entreprenören där konsumenten kan gå med klagomål.
 2. Villkoren för och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten.
 3. Information om garantier och befintlig kundservice.
 4. Den information som anges i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks.
 5. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.

 

Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.

Varje avtal ingås under de suspensiva villkoren för tillräcklig tillgänglighet för produkterna i fråga.

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skäl i 14 dagar. Denna ångerperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som konsumenten har utsett i förväg och som gjorts känd för företagaren.

Under ångerperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla tillbehör och – om det är rimligt möjligt – i ursprungligt skick och förpackning till entreprenören, i enlighet med entreprenörens rimliga och tydliga instruktioner.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att göra detta känt för entreprenören inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste göra det känt genom ett skriftligt meddelande / e-postmeddelande. När konsumenten har gjort det känt att han vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom bevis på transport.

Om kunden efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har gjort sig känd för att han önskar utnyttja sin ångerrätt eller inte har återlämnat produkten till entreprenören, är köpet ett faktum.

Artikel 7 – Kostnader vid återkallelse

Om konsumenten utövar sin ångerrätt är kostnaderna för att returnera produkterna för konsumentens räkning.

Om konsumenten har betalat ett belopp återbetalar entreprenören detta belopp så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter uttaget. Villkoret är att produkten redan har mottagits tillbaka av webbshopens ägare eller att avgörande bevis på fullständig retur kan lämnas in.

Artikel 8 – Uteslutning av ångerrätten

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt punkterna 2 och 3. Uteslutandet av ångerrätten gäller endast om

entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för ingåendet av avtalet.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:

 1. som har fastställts av entreprenören i enlighet med konsumentens specifikationer,
 2. som helt klart är av personlig karaktär;
 3. som till sin natur inte kan återlämnas,
 4. som kan förstöra eller åldras snabbt;
 5. Vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över.
 6. För enskilda tidningar och tidskrifter.
 7. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen för.
 8. för hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen för.

 Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för tjänster:

 1. om inkvartering, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska bedrivas vid ett visst datum eller under en viss period.
 2. Vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut.
 3. vadslagning och lotterier.

 Artikel 9 – Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisförändringar till följd av ändringar i momssatserna.

I motsats till föregående punkt kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och över vilka entreprenören inte har något inflytande, med rörliga priser. Detta åtagande om fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser är målpriser anges i erbjudandet.

Prisökningar inom 3 månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.

Prisökningar från 3 månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om entreprenören har fastställt detta och:

 1. som är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser, eller
 2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.

 Leveransorten sker på grundval av artikel 5 första stycket i 1968 års lag om omsättningsskatt i det land där transporten startar. I det aktuella fallet sker denna leverans utanför EU. Därefter kommer post- eller budtjänsten att ta ut importmoms eller tullklareringskostnader från kunden. Därför kommer ingen moms att debiteras av entreprenören.

Alla priser är föremål för tryck- och typsättningsfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av utskrifts- och typsättningsfel. Vid tryck- och typsättningsfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt felaktigt pris.

Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti

 Entreprenören garanterar att produkterna och/ eller tjänsterna följer avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på sundhet och / eller användbarhet och de rättsliga bestämmelserna och / eller statliga förordningar som finns på dagen för ingåendet av avtalet. Om företagaren kommer överens garanterar han också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti från entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och påståenden som konsumenten kan hävda mot entreprenören på grundval av avtalet.

Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras skriftligen till entreprenören inom 14 dagar efter leverans. Returen av produkterna måste vara i originalförpackningen och i nyskick.

Entreprenörens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, eller för några råd om användningen eller tillämpningen av produkterna.

Garantin gäller inte om

 Konsumenten har reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna själv eller har fått dem reparerade och/eller bearbetade av tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller hanteras på annat sätt slarvigt eller strider mot entreprenörens instruktioner och/ eller har behandlats på förpackningen;

Otillräckligheten är helt eller delvis ett resultat av de regler som regeringen har fastställt eller kommer att göra med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

Artikel 11 – Leverans och utförande

 Entreprenören kommer att vara så försiktig som möjligt när han tar emot och utför beställningar av produkter.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har känt till för företaget.

Med vederbörlig iakttagande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har gått med på en längre leveransperiod.

Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att få meddelande om detta senast 30 dagar efter att han har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att upplösa avtalet utan kostnad och har rätt till ersättning.

Vid upplösning i enlighet med föregående punkt återbetalar entreprenören det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter upplösningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer entreprenören att göra allt för att göra en ersättningsartikel tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. När det gäller ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för en returförsändelse är för entreprenörens räkning.

Risken för skada och/ eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till leveranstillfället till konsumenten eller en förbestämt representant som gjorts känd för entreprenören, om inte uttryckligen överenskommits något annat.

Artikel 12 – Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

 Uppsägning

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med vederbörlig efterlevnad av de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot slutet av den fastställda löptiden med vederbörlig efterlevnad av de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får i de avtal som avses i föregående punkter

avbryta när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period,

åtminstone avbryta på samma sätt som han har ingått,

 alltid avbryta med samma uppsägningstid som entreprenören har föreskrivit för sig själv.

 Förlängning

 Ett avtal som har ingåtts för en bestämd period och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas under en viss tidsperiod.

I motsats till föregående punkt får ett avtal som har ingåtts för en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter underförstått förlängas med en bestämd period på upp till tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast underförstått förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet sträcker sig till den arrangerade.  men mindre än en gång i månaden och levererar dagliga, nyheter och veckotidningar och tidskrifter.

Ett avtal med begränsad varaktighet till regelbunden leverans av dagliga tidningar och tidskrifter och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter provperioden eller introduktionsperioden.

Dyr

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 13 – Betalning

Om inte annat överenskommits skall de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom sju arbetsdagar efter det att ångerfristen har börjat enligt artikel 6.1. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter det att konsumenten har fått bekräftelsen av avtalet.

Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i tillhandahållna eller angivna betalningsuppgifter till entreprenören.

Vid utebliven betalning från konsumentens uppdrag har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, ta ut de rimliga kostnader som konsumenten har känt till i förväg.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas in fullständigt och tydligt beskrivas till entreprenören inom 7 dagar, efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är mottaglig för tvistlösningen.

Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om ett klagomål befinns vara välgrundat av entreprenören kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 – Tvister

Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.